Jana Pohaničová, Peter Vodrážka

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Architektka a historička architektúry

pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny architektúry 19. storočia. Výsledky svojich výskumov prezentuje v renomovanom prostredí doma i v zahraničí. Je autorkou prvej monografickej syntézy o architektúre 19. storočia na Slovensku, ako aj celého radu ďalších kníh, vedeckých štúdií a autorských výstav i medzinárodných kurátorských projektov o dejinách architektúry v širšom európskom kontexte s dôrazom na skúmanie osobností (Rozmanité 19. storočie. Perfekt, Bratislava 2008, spoluautorka E. Lukáčová; Slávne vily Slovenska. Foibos, Praha 2010, ed. M. Dulla; Výnimočné stavby dlhého storočia. Trio Publishing, Bratislava 2011; M. M. Harminc. Architekt dvoch storočí. Trio Publishing, Bratislava 2014, spoluautor M. Dulla; Storočie Feiglerovcov. Trio Publishing, Bratislava 2015, spoluautor P. Buday). Autorské a kurátorské výstavné projekty predstavila v Srbsku, v Maďarsku, v Čechách i na Slovensku. Za svoje publikačné a vedecko-výskumné aktivity získala viaceré ocenenia a uznania – Slovak Gold (2001), Prémia Literárneho fondu (2010), Vedec roka SR a STU (2009, 2011), Briliantt (2015), Profesorka roka na STU (2016) a iné. Je laureátkou Ceny prof. Martina Kusého 2016 za významný prínos k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v kontexte európskych súvislostí. Veľkou mierou prispieva k propagácii kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Architekt a pedagóg

Štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v odbore architektúra ukončil v roku 1976 v ateliéri profesora Rudolfa Šteisa. Ako pedagóg na Fakulte architektúry SVŠT začínal v roku 1979. Od roku 1990 pôsobí na Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí, súčasnom Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, ktorý v rokoch 2002 až 2017 viedol. Popri výučbe na FA STU prednášal aj na Katedre architektúry VŠVU. Je autorom alebo spoluautorom viacerých knižných publikácií a odborných článkov doma aj v zahraničí (Vodrážka, P., Lukáčová, E., Gál, M.: Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť - prítomnosť - budúcnosť/, Eurostav, Bratislava, 1999; Vodrážka, P.: Dejiny stavby miest, Meritum, Bratislava, 2001; Bacová, A., et alt.: Bytové domy na Slovensku, Eurostav, Bratislava, 2007). Pôsobí vo vedeckovýskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Svoje dlhoročné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie doma aj v zahraničí. Je nositeľom viacerých architektonických ocenení: Cena ARCH, nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča a Stavbu roka. Bol dlhoročným členom redakčnej rady revue Projekt a Predstavenstva Slovenskej komory architektov.