Jana Pohaničová - Peter Buday

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (1966)

Pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Venuje sa dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých knižných monografií –  Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Bratislava, Perfekt 2008, spolu s E. Lukáčovou); Výnimočné stavby dlhého storočia. Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. (Bratislava, TRIO Publishing 2011); Architektúra na Slovensku, stručné dejiny (Bratislava, Slovart 2005, H. Moravčíková, ed.); Slávne vily Slovenska – Great Villas of Slovakia (Praha, Foibos 2010, M. Dulla, ed.) a iné. V autorskom kolektíve získala prémiu Literárneho fondu za dielo Ottov historický atlas Slovensko (Praha, Ottovo nakladatelství 2009, P. Kršák, ed.). Jej publikácie získali ocenenia v súťaži Vedec roka STU 2009 a 2011, resp. Vedec roka SR 2009 za výskum, sumarizáciu a vyhodnotenie poznatkov o architektúre 19. storočia na Slovensku, za čo ju ocenil aj Slovenský syndikát novinárov v sekcii vedecko-technickej literatúry.

Mgr. Peter Buday

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave