Jana Pohaničová – Matúš Dulla

Doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (1966)

Pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Venuje sa dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých knižných monografií –  Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Bratislava, Perfekt 2008, spolu s E. Lukáčovou); Výnimočné stavby dlhého storočia. Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. (Bratislava, TRIO Publishing 2011); Architektúra na Slovensku, stručné dejiny (Bratislava, Slovart 2005, H. Moravčíková, ed.); Slávne vily Slovenska – Great Villas of Slovakia (Praha, Foibos 2010, M. Dulla, ed.) a iné. V autorskom kolektíve získala prémiu Literárneho fondu za dielo Ottov historický atlas Slovensko (Praha, Ottovo nakladatelství 2009, P. Kršák, ed.). Jej publikácie získali ocenenia v súťaži Vedec roka STU 2009 a 2011, resp. Vedec roka SR 2009 za výskum, sumarizáciu a vyhodnotenie poznatkov o architektúre 19. storočia na Slovensku, za čo ju ocenil aj Slovenský syndikát novinárov v sekcii vedecko-technickej literatúry.

Prof. Ing. arch. Matúš DULLA, DrSc. (1950)

Pracuje na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, prednáša na Fakulte architektúry STU v Bratislave a na FA ČVUT v Prahe vedie Ústav teórie a dejín architektúry. Zaoberá sa dejinami architektúry dvadsiateho storočia. Publikoval viacero knižných diel, napríklad Architektúra Slovenska v 20. storočí (Bratislava, vydavateľstvo Slovart 2002, s H. Moravčíkovou) a Architektúra dnes (Bratislava, Pallas 1993). Naposledy napísal so širším autorským kolektívom v slovenčine i angličtine Slávne vily Slovenska – Great Villas of Slovakia (Praha, Foibos 2010) a sprievodcu Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok / Slovak Architecture. The 20th/21st Century. A Guide (Bratislava, Perfekt 2007 resp. 2009). Je autorom monografií architektov a množstva štúdií z oblasti histórie a teórie architektúry. Za publikačnú činnosť získal prémie a cenu Literárneho fondu. Pôsobí ako predseda redakčnej rady časopisu Architektúra & urbanizmus, je dvojnásobným nositeľom Ceny Martina Kusého (2002), Ceny Dušana Jurkoviča za teóriu (1993), Medaily Chatama Sofera (2005) a Medaily Aurela Stodolu SAV (2010).

Autorská dvojica Jana Pohaničová a Matúš Dulla v publikácii Michal Milan Harminc – architekt dvoch storočí približujú pozíciu tohto architektonického titana, takého stotožneného so svojím národom. Robia to s porozumením a uznaním oboch jánusovských tvárí jeho tvorby i s uznaním toho, že na podobe jeho architektúry sa podpísala okrem majstrovej kreativity a pohotovosti aj doba a ľudia okolo neho, či už tí, ktorí stavby objednávali a stavali, alebo tí, ktorí ich spolu s ním navrhovali. V priebehu dvoch posledných storočí tak môžeme sledovať pozoruhodný príbeh staviteľa a architekta na jeho dlhej ceste od historizmov k moderne a funkcionalizmu.