Tünde Lengyelová

Tünde Lengyelová, PhDr., CSc.

*1960 Komárno

Pracovisko:
Oddelenie novovekých dejín
Historický ústav SAV, Klemensova 19
813 64 Bratislava
e-mail: histleng@savba.sk

Pracovné zaradenie:

samostatná vedecká pracovníčka - vedúca oddelenia raného novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1985 - ukončené štúdium archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1985 - 87 - odborná archivárka v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach
od roku 1987 - Historický ústav SAV v Bratislave
1989 doktorát na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1996 obhájená kandidátska dizertačná práca "Hospodárske a spoločenské pomery v zemepanských mestách na Slovensku v 16.-18. storočí"

Výskumné zameranie:

Obdobie raného novoveku ( 16.-17. storočie)
- hospodárske a spoločenské pomery v zemepanských mestách
- dejiny každodennosti
- dejiny rodov - spoločenské postavenie žien

Vedecké aktivity:

- riešiteľka grantu VEGA Človek a jeho mikrosvet (1998-2000)
- vedúca grantu VEGA Spoločenské postavenie žien v novoveku (2000-2002)
- vedúca grantu VEGA Kultúrne a ekonomické aktivity žien v novoveku (2003-2005)
- riešiteľka grantu VEGA Historické osobnosti Slovenska vo svetle historicko-antropologických a medicínskych poznatkov - analýza kostrových pozostatkov rodiny palatína Juraja Thurzu (2000-2002)
- riešiteľka Centra excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach (2003-2006)
- riešiteľka grantu VEGA Profil osobnosti v politickom a kultúrno-historickom kontexte na území dnešného Slovenska v období novoveku (2006-2008)
- riešiteľka grantu VEGA Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách (2007-2009)
- vedúca grantu VEGA Šľachta a meštianstvo: Konflikty, spolupráca a spolužitie v stredoveku a ranom novoveku (2006-2008)

Členstvo vo vedeckých radách, komisiách a redakčných radách:

- od 2002 - členka Vedeckej rady HÚ SAV
- tajomníčka Slovensko - maďarskej komisie historikov
- členka redakčného kruhu Historického časopisu
- vedúca Sekcie pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
- členka redakčnej rady ročenky URBS - Budapest

Publikačná činnosť:

Odborné monografie:

Historický kalendár - Slovensko. (Tünde Lengyelová - Ivan Mrva). Bratislava, Perfekt 2007, 352 s.

Editorská činnosť:

1. Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava AEP 2004. 304 s.
2. Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Eds: Csukovits Enikő - Lengyel Tünde. Budapest, MTA TTI 2005, 402 s.
3. Z Bardejova do Prešporku. Eds. Tünde Lengyelová - Csukovits Enikő. Prešov - Bratislava 2006, 308 s.

Kapitoly v monografiách:

1. Krátke dejiny Slovenska. Ed. E. Mannová. AEP Bratislava 2003, 369 s. (kap. Obdobie novoveku)

2. Slovaška godovina. Uredila Elena Mannová. Slovenska matica v Ljubljani 2005, 346 s.

3. Spoločenské postavenie žien v histórii Slovenska. In: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Ed. Magdaléna Piscová. ERPA - SÚ SAV Bratislava 2006, s. 29-40

4. The Social Status of Women in the History of Slovakia. In: Slovakia on the Way to Gender Equality. Ed. by Magdaléna Piscová. ERPA - SÚ SAV Bratislava 2006, 29-42

5. Turci v Uhorsku 2. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Bratislava, Literárne informačné centrum 2006, 448 s.

Vedecké štúdie publikované v domácich periodikách:

1. Sociálne zloženie obyvateľstva mestečiek v 16. - 17. storočí na Slovensku. Historický časopis 1995, 43, 3, s. 417 - 436
2. Rodinné sviatky Thurzovcov. Zborník Oravského múzea XIII., 1996, s. 37 - 44
3. Obyvateľstvo v zemepanských mestách v 15.-18. storočí. Historické štúdie 38, 1997, s. 43-58
4. Vzájomné vzťahy palatína Juraja Turzu a Alžbety Bátoriovej. Zborník Oravského múzea XV., 1998, s. 50 - 56
5. Hospodárske pomery v zemepanských mestách na Slovensku v 16.-17. storočí. Historický časopis 47, 3, 1999, s. 404 - 419
6. Levočská kronika Gašpara Haina. KNIHA °97-98, Martin 2000, s. 158 - 162
7. Kostrové pozostatky Anny Szunyogovej (rod. Thurzovej) - dcéry palatína Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej: antropologicko - historická a paleopatologická analýza. (Autori: Thurzo, Milan - Lietava, Ján - Lengyelová, Tünde - Zeller, Monika - Beňuš, Radoslav). Zborník Slovenského národného múzea - prírodné vedy. Bratislava, 2001, XLVII, s. 95 - 119.
8. Identifikácia kostrových pozostatkov dvoch ženských príslušníkov rodiny palatína Juraja Thurzu: Štatistická analýza. (Aut.: Thurzo, Milan - Katina, Stanislav - Lengyelová Tünde) Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti, 5, 2002, s.100-103
9. Alžbeta Thurzová (rod. Czoborová) - manželka palatína Juraja Thurzu: Antropologicko-historická a paleopatologická analýza. (Aut.: Thurzo, Milan - Lietava, Ján - Lengyelová, Tünde - Beňuš, Radoslav). Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti, 5 , 2002, s. 104-135
10. Imrich Thurzo (1598-1621). Antropologicko-historická a paleopatologická analýza pozostatkov syna palatína Juraja Thurzu. (Aut.: Thurzo, Milan - Beňuš, Radoslav - Lietava, Ján - Lengyelová, Tünde - Bátora, Igor - Krištín, Jozef). Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy, XLVIII, 2002, s. 82-110
11. Zdravotníctvo, hygiena a sociálne služby v zemepanských mestách v 16.-17. storočí. Historické štúdie 42, 2002, s. 145 - 152
12. Palatín Juraj Thurzo (1567-1616) - antropologicko-historická a paleopatologická analýza telesných pozostatkov. (Aut.: Thurzo, Milan - Lengyelová, Tünde - Lietava, Ján - Beňuš, Radoslav - Masnicová, Soňa). Zborník SNM - Prírodné vedy (Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Vol. XLIX Bratislava, 2003) s. 129 - 155
13. Thurzo, M., Lietava, J., Lengyelová, T., Beňuš, R.: Anna Szunyogová (rod. Thurzová) - dcéra palatína Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej: Nová antropologicko-historická a paleopatologická analýza. In: Zborník Oravského múzea 2003, roč. XX. Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, s. 115 - 131.
14. Svadobné dary uhorskej aristokracie. Pamiatky a múzeá, 2004, č. 4, s. 17-20.
15. Wedding Gifts of the Hungarian Aristocracy. Pamiatky a múzeá - Special issue in English, 2005/1.

Vedecké štúdie publikované vo vedeckých zborníkoch v zahraničí:

1. Oppida - Marktflecken als Zentren von Gutsherrschaften in Ungarn. Konflikte zwischen Grundherr und der Aufstand der Frauen in Prievidza. In: Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. (Ed. J. Peters). Berlin 1997, s. 121 - 132
2. Žena ako téma slovenskej historiografie. Česko-slovenská historická ročenka 2000, s. 115 - 121.
3. Das Leben in den Marktflecken in Oberungarn in der Frühen Neuzeit. In: The First Millenium of Hungary in Europe. Debrecen, 2002, s. 317 - 326
4. A koraújkori mezővárosok kutatásának problémái Szlovákiában. In: Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. (Tanulmányok Pécs történetéből 14). Pécs 2003, s. 79 - 85.
5. Thurzó György családi konfliktusai. In: Nők és férfiak…, avagy a nemek története. Nyíregyháza 2004, s. 234-242
6. Thurzó György nádor biccsei udvara. In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században (ed. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó). Budapest, Balassi kiadó 2004, s. 127-143.
7. "Správajte sa tak, ako sa patrí vo vznešenom rode!" - Urodzenosť, pôvod a spoločenské postavenie v ponímaní ranonovovekej uhorskej šľachty. Česko-slovenská historická ročenka 2005, s. 19-30.
8. Žena očami svetských a cirkevných autorov v Uhorsku v období raného novoveku. In: Dějiny žen nebo Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Eds. Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Straníková. Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, s. 469-484
9. Az írástudatlantól a főispánig. Czoborszentmihályi Czobor Erzsébet. In: A nők világa. Eds. Fábri Anna, Várkonyi Gábor. Budapest, Argumentum 2007, s. 139-159.
10. Lányok és asszonyok egy koraújkori mezővárosban. In: Oraş şi oraşeni/ Városok és városlakók. Eds. Ionut Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő., Cluj- Napoca/ Kolozsvár, Argonaut, 2006.

Vedecké štúdie publikované v domácich vedeckých zborníkoch:

1. Početnosť rodín v obciach Hlohoveckého panstva v roku 1617. Zborník z konferencie Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva. Bratislava, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 1997, s. 65 - 74
2. Obrigkeitseingriffe in das Alltagsleben der Marktfleckeneinwohner. In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jh. (Ed. V. Čičaj - O. Pickl). Bratislava 1998, s. 123 - 129
3. Die Urbarregulierung Maria Theresias und ihr Einfluss auf das Leben in grundherrschaftlichen Städten in der Slowakei. Urbárska regulácia Márie Terézie a jej vplyv na život v zemepanských mestách na Slovensku. In: Die Maria - Theresianischen und Josephinischen Reformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Slowakei. Tereziánske a jozefínske reformy a ich význam pre rozvoj Slovenska. Bratislava 1998, s. 31-40 (nem.), 41-49 (slov.)
4. Mäso na jedálnom lístku v 15. - 17. storočí. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. (Ed. Sokolovský, L.). Martin 1999, s.119-128
5. Školy a vzdelanosť v zemepanských mestách. Zborník z konferencie Obsah a formy vzdelanosti. (Ed. Čičaj, V.). Bratislava 1999, s. 56 - 61
6. Úmrtnosť žien pri pôrodoch v 16. - 17. storočí v zrkadle historických prameňov a vývoj úmrtnosti žien v prvej polovici 19. storočia. In: Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti. Zborník príspevkov 7. demografickej konferencie, 2. diel, Bratislava 1999, s. 101 - 106
7. Šľachtické dvory ako liečiteľské centrá a zbierky receptov zo 16.-17. storočia. In: História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej vedy. (Ed. Pavlíková, Ľ. - Beniak, M.) Bratislava 2000, s. 196 - 199
8. Alkoholické nápoje v ľudovom a veterinárnom liečiteľstve v 16. -17. storočí. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. (Eds: Baďurík, J. - Kónya, P. - Pekník, P.) Prešov 2001, s. 103 -108.
9. Rodinná politika v aristokratických a panovníckych dvoroch v období novoveku. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. Zborník príspevkov z 8. demografickej konferencie. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava 2000, s. 103 - 107
10. Právne postavenie zemepanských miest v 16.-17. storočí. In: Rozpravy o dejinách. Zborník k nedožitým 75. narodeninám Pavla Horvátha. (Ed. Čičaj, V.) Bratislava 2001, s. 167 - 185.
11. Malé mesto v ohrození. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti. (Eds. Dangl, V. - Varga, J. J.) Bratislava, Vojenský historický ústav 2002, s. 81 - 91
12. Zdravotný stav uhorskej šľachtickej rodiny na prelome 16. a 17. storočia. In: Zborník prác zo 6. medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v Košiciach 24.-26.6.2003, CD-ROM, Bratislava, Univerzita Komenského, ISBN 80-223-1848-5
13. Úvod. In: Žena a právo. Spoločenské a právne postavenie žien v minulosti. Editor: Tünde Lengyelová. Bratislava, AEP 2004, s. 5-8.
14. Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného novoveku. In: Žena a právo. Spoločenské a právne postavenie žien v minulosti. Editor: Tünde Lengyelová. Bratislava, AEP 2004, s. 205-217.
15. Sféry ženy v neskorom stredoveku a v ranom novoveku. In: Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história. Eds. Jolana Darulová - Katarína Koštiaľová. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela - Sociologický ústav Akademie věd České Republiky. Banská Bystrica 2004, s. 368-376.
16. Obraz európskych žien v diele Europica varietas uhorského vzdelanca Martina Sepši-Čombora. In: Itineraria Posoniensia. Ed. Eva Frimmová - Elisabeth Klecker. Bratislava, AEP 2005, s. 238-247.
17. Procesy s bosorkami v Nitrianskej a Bratislavskej stolici v 16. - 18. storočí. In: Archivum Sala. Ročenka II. Eds. V. Nováková - Š. Gaucsík. Šaľa 2005, s. 30-49.
18. Nyitra és Pozsony megyei boszorkányperek a 16.-18. században. In: Archivum Sala. Levéltári közlöny II. Ed. Novák V. - Gaucsík I. Vágsellye 2005, s. 31-51.
19. The Mystery of Birth: Magic, Empirical and Rational Approaches to Women´s Medicine In the Medieval And Early Modern Periods. In: The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Ed. by Blanka Szeghyová. Pro Historia Bratislava, 2005, 117-136.
20. Chlieb náš každodenný. Archivum Sala III. Archívna ročenka. (Eds. Štefan Gaučík - Veronika Nováková). ŠA v Bratislave, pobočka Šaľa 2007, s. 99-118.
21. Mindennapi kenyerünk. Archivum Sala III. Levéltári évkönyv. (Eds. Gaucsík István - Novák Veronika). ŠA v Bratislave, pobočka Šaľa 2007, s. 99-118.
22. Bosorky - špecifický druh zločinnosti žien v období raného novoveku. In: Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku. Ed. León Sokolovský. Bratislava, Univerzita Komenského 2007, s. 174-187.

Vedecko-populárne publikácie a články:

1. Kniha kráľov (kapitola Pýcha dynastie). Bratislava Kleio 1998, 2.vyd. Bratislava SPN 2003, 3.vyd. Bratislava SPN 2006.
2. Kronika Slovenska I. (spoluautor časti 16.-18. storočie). Bratislava Fortuna print - Adux 1998
3. Krvavá grófka. Alžbeta Bátoryová - fakty a výmysly. Dvořák, P.- Kállay, K. Bratislava - Budmerice, Slovart - Rak 1999, 296 s. (odb. spolupráca)
4. Peter Kováčik - Tünde Lengyelová: Alžbeta Bátoriová - Pani z Čachtíc. Bratislava, Perfekt 2002, 65 s.
5. Keď sa pilo, hodovalo... História revue 3-4, 2004, s. 4-6.
6. Dieťa a rodina. Postavenie detí v stredovekom a ranonovovekom Uhorsku. História revue 7-8, 2004, s. 21-23
7. Na prelome dvoch vekov. Ženy v stredoveku a na prahu novoveku. História revue 9-10, 2004, s. 21-23.
8. Tajomné zákutia ružovej záhrady. História revue 2, 2006, s.8-10.
9. Receptár zdravia -História revue 2-6/2006

Spolupráca s médiami:

  • so Slovenskou televíziou - scenáre programu Historický kalendár (1998 - 2002)
  • so Slovenským rozhlasom - Rodinný magazín, redakcia maďarského vysielania, rádio Devín (Historia - magistra vitae)
  • s odbornými časopismi Historická revue, História - revue o spoločnosti, Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo
  • s časopismi Knihy a spoločnosť, Aspekt
  • Jakubiskofilm Praha - odborný poradca filmu Bathory a dokumentárneho filmu