Ingrid Belčáková, Doc.

Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.

narodená v Martine, 1963

Vzdelanie

1988 - vysokoškolský diplom
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor: Ochrana prírodného prostredia, špecializácia: Krajinné plánovanie

2002 - Philosophiae doctor (PhD.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor: Environmentálny manažment

2006 - docentka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, odbor: Priestorové plánovanie

Ďalšie odborné zázemie a kvalifikácie

1996 - Certifikát, University of Cambridge, Summer School on Land  Policy
1992 - Certifikát, University of Cambridge, First English Certificate
1991 – 1992 - Certifikát, University of London – Queen Mary and Westfield College, Research  under TGM scholarship programme – EIA
od 1995 - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – odborne spôsobilá osoba 

Ocenenia

Vedec roka 2010

Aktuálne vyučované predmety

Princípy krajinnej a parkovej architektúry; Environmentálne plánovanie; Krajinno-ekologické plánovanie; Posudzovanie vplyvov na životné prostredie; Fyzická geografia a náuka o krajine; Životné prostredie a ochrana krajiny; Vidiecke sídla a krajina; Ateliér I. – Ing. stupeň; AT 5 KAKP – bakalárska práca; Ateliér – Záverečná diplomová práca

Ďalšie aktivity

  • školiteľka doktorandského štúdia - pôsobí ako školiteľ v študijnom programe Krajinárstvo na SvF STU v Bratislave a v študijnom programe Environmentálne plánovanie a manažment na PRIF UK v Bratislave,
  • členka vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislave,
  • členka redakčnej rady časopisu AL-FA na FA STU v Bratislave,
  • členka edičnej rady FA STU,
  • členka Rady garantov študijných programov FA STU,
  • koordinátorka programu  Socrates-Erasmus v rámci bilaterálnej zmluvy s EUVG Coimbra, Portugalsko a v súčasnosti aj Mendlova univerzita v Brne – Zahradnická fakulta, Technische Universität Dresden – Institut fuer Landschaft Architektur,
  • hlavný garant bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Krajinná architektúra a krajinné plánovanie.