Peter Kónya, prof.

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Prorektor Prešovskej univerzity v Prešove, editor publikácie Dejiny Uhorska (1000 - 1918), ktorá je výstupom projektu KEGA 3/7126/09 Dejiny Uhorska - vysokoškolská učebnica.

Spoluautormi knihy sú Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc., Mgr. Annamária Kónyová, PhD., Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. a Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

Prof. Kónya sa narodil v Prešove 20. augusta 1966. V roku 1990 získal PhDr. na FF UPJŠ, v roku 2000 PhD. na FF UK v Bratislave, v roku 2001 sa habilitoval na FiF UK v Bratislave, v roku 2002 sa inauguroval na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorom 14 monografií, viac ako 70 štúdií doma i v zahraničí, je členom viacerých profesijných organizácií na Slovensku a v Maďarsku a dvoch medzinárodných redakčných rád. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku (Bayreuth) a Rakúsku (Viedeň).